_ BESPREKEN

Veiligheid, Gezondheid- en Milieu (VGM) zijn belangrijke pijlers van het MVO-beleid van K_Dekker. Hiervoor zijn VGM-regels en Gedragsregels afgesproken. Ze zijn er op Wettelijk-, bedrijfs-, project- en productniveau. Voordat je aan het werk gaat word je van onze regels op de hoogte gebracht door onder andere het Contract (bijlage VGM-beleid K_Dekker b&i), VGM-plan, Kick-off meeting, PIF en Productinformatie. Je bent als medewerker verplicht deze regels op te volgen. Doe je dit niet dan breng je niet alleen je zelf maar ook anderen in gevaar. Kortom: houd je altijd aan de regels; kan dat niet, meld dat dan direct aan je leidinggevende. Wanneer iemand zich niet aan de VGM-regels houdt, zal het handhavingsbeleid van K_Dekker bouw & infra in werking treden.

We streven  naar een veilige werkomgeving, werkomstandigheden en naar het voorkomen van ongevallen. Dit is grotendeels te bereiken door een juiste houding en gedrag. Daarom verwachten we van alle medewerkers om zich aan de onderstaande K_Dekker VGM- en gedragsregels te houden.

 

_ AFSPREKEN

K_Dekker VGM regels (sanctioneerbaar):

– Ik ben in het bezit van een geldig identiteitsbewijs en VCA diploma;
– Ik draag veiligheidsschoenen  en een veiligheidshelm;
– Ik gebruik altijd de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen;
– Ik werk alleen met veilig en goedgekeurd gereedschap en materieel;
– Ik draag geel reflecterende bovenkleding (project specifiek);
– Ik draag een lange broek / overall (dus geen korte broek);
– Ik ben milieubewust en ruim  bouw- en sloopafval gescheiden op;
– Ik voorkom lekkages van olie en brandstof, of ruim dit op en meld dit aan mijn leidinggevende;
– Ik bel privé alleen in mijn pauze, zakelijk bel ik op een veilige plaats;
– Ik werk niet onder invloed van drank of drugs;
– Ik zorg dat wij veilig werken, anders niet;
– Ik meld onveilige situaties en handelingen direct bij mijn leidinggevende;
– Ik accepteer aangesproken te worden en spreek anderen aan op (on)veilig gedrag.

K_Dekker Gedragsregels (aanspreekbaar):

– Ik weet wat ik moet doen en ik doe dat veilig (LMRA);
– Ik houd schaftruimtes, de werkplek en toegangswegen op het project schoon;
– Ik laat de verlichting en verwarming niet onnodig branden;
– Ik rook niet of alleen op speciaal aangegeven plaatsen;
– Ik werk samen.

Op bovenstaande kunnen nog project specifieke aanvulling zijn. De zijn vastgelegd in VGM-plan en/of in de Personeelsinformatiefolder (PIF).

 

_ AANSPREKEN

K_Dekker bouw & infra gaat ervan uit dat je je werkzaamheden veilig uitvoert en dat je je eigen veiligheid, die van de projectmedewerkers en je omgeving in acht neemt. Indien iemand dit niet doet dan wordt die persoon hierop aangesproken. Van medewerkers wordt ook verwacht dat zij elkaar aanspreken. Juist door onderling dit gesprek aan te gaan, kunnen we elkaar versterken om de veiligheid op de werkplek op een hoger niveau te brengen.

Word je door je leidinggevende aangesproken op onveilig gedrag of houd je je niet aan de VGM-regels dan volgt een vastlegging van de geconstateerde overtreding. Vervolgens zal de Bedrijfsleider, na overleg met Inkoop, de sanctie bepalen en communiceren met betrokkenen.

 

_ HANDHAVINGSBELEID

Afhankelijk van de ernst van de overtreding en de overige feiten en omstandigheden kent het handhavingsbeleid de volgende sancties:

_ Waarschuwen (gele kaart)

Tenzij er sprake is van extreme situaties zoals hierna bedoeld, geldt dat in het geval je wordt aangesproken op onveilig gedrag of het niet houden aan de K_Dekker_VGM-regels na hoor en wederhoor er een officiële waarschuwing volgt (gele kaart). De waarschuwing wordt besproken met je leidinggevende en vastgelegd. De registratie hiervan wordt door Inkoop overgenomen in het beoordelingssysteem van Leveranciers / onderaannemers. Indien je binnen 12 maanden geen nieuwe waarschuwing hebt ontvangen dan vervalt de gele kaart.

_ Herhaalde waarschuwing (oranje kaart)

Tenzij er sprake is van extreme situatie zal bij herhaling van de overtreding binnen de periode van 12 maanden door de leidinggevende opnieuw een waarschuwing worden uitgedeeld, direct gevolgd door een schriftelijke waarschuwing aan de directie van de betreffende onderneming, die 24 maanden van kracht blijft. Er volgt een eenmalige boete van € 2500,- die zal worden verrekend met de onderaannemer of inhuur personeel.

_ Rode kaart

Indien sprake is van een derde formele waarschuwing dan hoor je NIET thuis bij K_Dekker bouw & infra! Wij willen een veilige werkplek bieden en daar past GEEN herhaaldelijk onveilig gedrag bij. Een rode kaart betekent ontbinding van het contract/overeenkomst. Ook daarna niet meer gewenst bij andere projecten. Er zal verrekening plaats vinden van de daarmee gepaard gaande kosten.

_ Besluit directie in extreme situaties

In extreme situaties waar de veiligheid van medewerkers of anderen in het geding is gekomen of had kunnen komen kan de directie van K_Dekker bouw & infra bv beslissen om direct een oranje of rode kaart (verwijdering van het werk of ontbinding van het contract / overeenkomst) te geven. Er is in elk geval sprake van een extreme situatie als hierboven bedoeld indien je alcohol en/of drugs gebruikt op locatie, als je vecht of agressief gedrag vertoont.

_ Bezwaar maken

Wanneer je een waarschuwing of een sanctie hebt ontvangen en het daar niet mee eens bent dan kun je, onverminderd het recht om andere rechtsmaatregelen te nemen, hier bezwaar tegen maken. Indien je formeel bezwaar wilt maken kun je dit indienen bij de directie van K_Dekker bouw & infra, die vervolgens beslist of dit wordt gehonoreerd.

_ Registratie van handhavingsbeleid

Afdeling Inkoop van K_Dekker bouw & infra zal de registraties van de gegeven waarschuwingen en de sanctioneringen van onderaannemers, inhuur personeel en derden registreren en bewaken. Registraties van waarschuwingen gaan via het sanctionering formulier.